Christelijke Oranjevereniging Wilhelmina Barlo

Ledenvergadering
19-02-2020 20:00 - 22:00

Aan alle leden van Christelijke Oranjevereniging Wilhelmina te Barlo,

Hierbij nodigen wij u uit voor de ledenvergadering die gehouden wordt op:

woensdag 19 februari a.s. om 20.00 uur.

De vergadering wordt gehouden in De Markerink aan de Markerinkdijk.
De koffie/thee staat voor u klaar.

De agenda voor deze avond is als volgt:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen ledenvergadering 2019
 3. Jaarverslag van de secretaris
 4. Jaarverslag van de penningmeester
  1. Akkoordbevinding financieel verslag door kascommissie:
   Geert Kobus en Jan Ebbers
  2. Vaststellen nieuwe kascommissie.
 5. Evaluatie afgelopen jaar en plannen komend jaar
 6. Stand van zaken Groot Deunk
 7. Bestuursverkiezing
  Annita Bokma: aftredend en herkiesbaar voor 1 jaar
  Ans ter Haar: verkiesbaar als nieuw bestuurslid
  We zoeken nog meer bestuursleden, geïnteresseerden kunnen zich melden bij Rutger Gussinklo (voorzitter@oranjeverenigingbarlo.nl)
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Nadat de vergadering gesloten is kan er nog nageborreld worden.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Christelijke Oranjevereniging Wilhelmina te Barlo