Christelijke Oranjevereniging Wilhelmina Barlo

Ledenvergadering 2018
21-02-2018 20:00 - 22:00

Aan alle leden van Christelijke Oranjevereniging Wilhelmina te Barlo,

Hierbij nodigen wij u uit voor de ledenvergadering die gehouden wordt op:

woensdag 21 februari a.s. om 20.00 uur.

De vergadering wordt gehouden in De Markerink aan de Markerinkdijk.
De koffie/thee staat voor u klaar. 

De agenda voor deze avond is als volgt:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Notulen ledenvergadering 2017
 3. Jaarverslag van de secretaris
 4. Jaarverslag van de penningmeester
  1. Akkoordbevinding financieel verslag door kascommissie: 
   Jos te Linde en Jan te Winkel.
  2. Vaststellen nieuwe kascommissie.
  3. Voorstel verhogen ledengeld zoals besproken tijdens de bijzondere ledenvergadering van 28 augustus 2017 over plan Groot Deunk.
 5. Evaluatie afgelopen jaar en plannen komend jaar. 
 6. Bestuursverkiezing
  1. Johan Luiten: aftredend en niet herkiesbaar 
   We hebben Ellen Brethouwer en Wiljon Ormel bereid gevonden om het bestuur te komen versterken. We zoeken nog meer bestuursleden, geïnteresseerden kunnen zich melden bij Rutger Gussinklo (voorzitter@oranjeverenigingbarlo.nl).
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

Nadat de vergadering gesloten is kan er nog nageborreld worden.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Christelijke Oranjevereniging Wilhelmina te Barlo