Christelijke Oranjevereniging Wilhelmina Barlo

Ledenvergadering
22-02-2017 20:00 - 22:00

Aan alle leden van Christelijke Oranjevereniging Wilhelmina te Barlo,

Hierbij nodigen wij u uit voor de ledenvergadering die gehouden wordt op:

woensdag 22 februari a.s. om 20.00 uur.

De vergadering wordt gehouden in De Markerink aan de Markerinkdijk.
De koffie/thee staat voor u klaar. 

De agenda voor deze avond is als volgt:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Notulen ledenvergadering 2016
 3. Jaarverslag van de secretaris
 4. Jaarverslag van de penningmeester
  1. Akkoordbevinding financieel verslag door kascommissie: 
   Ferdi Ikink en Jos te Linde.
  2. Vaststellen nieuwe kascommissie.
 5. Evaluatie afgelopen jaar en plannen komend jaar. 
 6. Bestuursverkiezing
  Tamara van Eerden: aftredend en niet herkiesbaar 
  Sander Luiten: aftredend en niet herkiesbaar 
  Er zijn op dit moment nog geen nieuwe bestuursleden gevonden.
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

Nadat de vergadering gesloten is kan er nog nageborreld worden.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Christelijke Oranjevereniging Wilhelmina te Barlo